SEPTEMBER 2020
09/08/2020   Tuesday    09:30 AM - 11:30 AM   Tech Help Workshop Willow - CANCELLED -
09/17/2020   Thursday   09:30 AM - 11:30 AM   Open class slot TBA Willow- CANCELLED -
09/22/2020   Tuesday    09:30 AM - 11:30 AM   Tech Help Workshop Willow - CANCELLED -
09/28/2020   Monday      09:30 AM - 11:30 AM  Advanced Digital Photography Willow - CANCELLED -


OCTOBER 2020

​10/13/2020   Tuesday    09:30 AM - 11:30 AM   Zoom Instruction Class - ZOOM EVENT -
10/15/2020   Thursday   09:30 AM - 11:30 AM   Scam and Frauds Presentation by SSA  Willow - ZOOM EVENT -
10/26/2020   Monday      09:30 AM - 11:30 AM  Advanced Digital Photography Willow - TO BE ANNOUNCED -
10/27/2020   Tuesday    09:30 AM - 11:30 AM   Tech Help Workshop Willow - TO BE ANNOUNCED                                                                                                                                        ​Updated 9/24/20